ورود

عضویت
Search - K2 Improved Search Plugin by Offlajn
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
مکان شما:صفحه اصلی»اهل بیت (علیهم السلام)»نمایش موارد بر اساس برچسب: فلق

دلیل دوم محدث نوری (ره) بر ادعای خویشتن در نفی و استبعاد آمدن خاندان رسالت علیهم السلام به کربلاء در اربعین اول آنست که معتمدین اهل تاریخ در سیاق ذکر مقتل اشاره به قصهی آمدن اسراء به کربلاء در اربعین اول نکردهاند بعد عبارت شیخ اعظم مفید (ره) را در ارشاد شاهد آورده است و حاصلش آنست که یزید امر کرد نعمان بن بشیر اسراء را به مدینه ببرد و ابدا اشارهی به آمدن آنها به کربلاء نکرده است [۱۱۴] . [ صفحه ۱۵۴] جواب آندر جواب این دلیل محدث نوری (ره) گفته میشود: اولا: از واضات است که قصهی را اگر جمعی از مورخین نقل ننمایند دلیل بر عدم وقوع آن نمیشود چه بسیار از قضایای تاریخی را جمعی از مورخین نگارش ندادهاند و اگر شواهد به این مدعا بیاوریم کلام به طول میانجامد. و ثانیا: شیخ مفید (ره) در عبارات خود و از آنها عبارتی را که در خصوص مراجعت اسراء خاندان رسالت از شام فرموده بنایش به اختصار کوشیدن است چنان که داب و رویهی سابقین بوده که در نقل قضایا و تواریخ به اختصار کوشیدهاند و شواهد زیادی بر این ادعا داریم که اگر نگارش داده شود کلام به درازا میکشد [۱۱۵] . و ثالثا: شیخ اعظم مفید (ره) و شیخ طائفه طوسی (ره) و امثال آن نوابغ روزگار که از دعائم دین و ارکان اسلام بشمارند در مقام نقل احادیث دینیه و حتی در نقل تواریخ و قضایای عادی بنا و رویهشان به تحقیق و صحت نقل و درستی گفتار است و لذا اگر در موردی خواه از احادیث دینی و اخبار مذهبی اصولی اسلامی و فقهی باشد یا راجع به نقل قضایا و تواریخ و حوادث و جریانهای عادی باشد بدون سند نقل نمیکنند [ صفحه ۱۵۵] اگر در موردی سندی به نقل قضیهی داشته باشند و ازمشایخ آنها مسندا قصهی به آنها رسیده و روایت کردهاند نقل میکنند و اگر مسندا از مشایخشان موضوعی را نقل نکرده باشند آن را در کتاب خودشان نقل نمینمایند چنانچه با تامل و دقت در کتاب امالی شیخ مفید (ره) و امالی شیخ طوسی (ره) این موضوع واضح و بر منصف متامل آشکار است. پس آن دو بزرگوار و امثال آن بزرگان به قضیهی اربعین اشاره نکردهاند چون مسندا از مشایخ آنها نرسیده و لذا نقل نکرده و اشاره نفرمودهاند این دلیل نمیشود که اصل قضیه در واقع حقیقت نداشته باشد تعجب از بعض قاصرین است که در جائی از کتابش گفته که شیخ مفید (ره) و شیخ طوسی (ره) انکار قضیهی اربعین را کردهاند و در جای دیگر از همان کتاب گفته که آن دو بزرگوار نسبت به قضیهی اربعین ساکت هستند از انکار و تصدیق چیزی نگفتهاند ادعاء اولش باطل دومی صحیح است. و از آنچه گفته شد معلوم میگردد که دربارهی مسموم شدن بعضی از ائمه علیهم السلام که شیخ مفید (ره) در ارشاد میفرماید که جمعی از شیعه قائل هستند که با سم از دنیا رحلت فرموده از همین باب است زیرا سندی به آن قضیه نداشته و آن را روایت نکرده و لذا نسبت مسموم شدن امام علیهالسلام را به جمعی از شیعه داده نه این که قضیهی مسموم شدن را نفی فرموده باشد بلکه از مشایخش مسندا به وی روایت نشده و لذا خودش بطور جزم آن موضوع را نگارش نداده است. [ صفحه ۱۵۶]
دلیل سوم محدث نوری و جواب آن
دلیل سوم محدث نوری (ره) آنست که شیخ مفید در کتاب مسار الشیعه در وقائع ماه صفر و روز بیستم آن اشاره به آمدن اسراء اهلبیت علیهم السلام به کربلاء نفرموده با این که اولی بود که اشاره بفرماید و همچنین شیخ طوسی (ره) در مصباح متهجد و علامه حلی (ره) در منهاج الصلاح و کفعمی (ره) در دو موضع از مصباح [۱۱۶] قریب به عبارت شیخ مفید (ره) فرمودهاند و اشاره به قصهی اربعین نکردهاند. و بعد محدث نوری (ره) فرموده: ظاهر عبارت (یعنی عبارت شیخ مفید (ره) آنست که روز اربعین از شام بیرون آمدند نه آن که وارد مدینه شدند چنانچه بعضی توهم کردند چه از دمشق تا مدینه کمتر از یک ماه سیر قافله متعارف نشود خصوص آن قافله حسب دستورالعمل یزید به نعمان که به آن رفتار نمود و بعد مابین دو بلد زیاده از دویست فرسخ است و اگر مراد آن بود تغییر عبارت نمیداد و در حق جابر که [ صفحه ۱۵۷] اختلافی در ورود او در روز اربعین نیست به ورود در اینجا به رجوع تعبیر نمیفرمود و در هر حال این کلمات (یعنی کلمات شیخ مفید ره) صریح است در نیامدن ایشان به کربلاء و الا ذکر آن در وقایع ماه صفر از جهاتی اولی بود. تا اینجا آنچه لازم بود از عبارات محدث نوری (ره) نقل شد [۱۱۷] . جواب آندر جواب گفته میشود: چنانچه در جواب دلیل دوم گفتیم شیخ مفید (ره) در نقل تواریخ اگر سندی بر آن نداشته باشد نقل نمیکند معلوم میشود در قضیهی آمدن اسراء به کربلاء سندی از مشایخش نداشته و لذا مسکوت گذاشته و اشاره به آن قضیهی تاریخی نفرموده است و شیخ طوسی (ره) و آیهالله علامه (ره) که سبک شیخ (ره) را در کتابش تعقیب فرموده به همان رویه و رفتار قدم برداشتهاند و اگر عبارت شیخ مفید (ره) بر خلاف مشهور باشد که رجوع اسراء در روز بیستم صفر از شام شده نه این که وارد کربلاء در آن روز شده باشند آن هم یکی از آن خلاف مشهورهاست که شیخ اعظم مفید (ره) در مسارالشیعه به بعضی از آنها تصریح فرموده چه مانع دارد که شیخ (ره) برخلاف مشهور فرموده باشد که رجوع از شام در روز بیستم صفر شده است در صورتی که قول مشهور که روز بیستم صفر ورود به کربلاء است اقوی و دلیل بر صحت آن وجود دارد نه بر فرمایش شیخ اعظم اعلی الله مقامه. [ صفحه ۱۵۸]
برگرفته از کتاب تحقیق در باره اولین اربعین سید الشهداء نوشته آقای محمد علی قاضی طباطبایی

منتشرشده در سایر موضوعات

و نیز به آمدن حضرت امام سجاد علیهالسلام به طریق خارقالعاده برای دفن امام علیهالسلام و سائر شهداء اشاره نفرموده حالا میتوانیم ادعاء نمائیم چون شیخ اعظم (ره) به این دو سه موضوع اشاره نکرده هر سه واقع و حقیقت ندارد در صورتی که آمدن حضرت سجاد علیهالسلام به طریق [ صفحه ۱۶۳] خارقالعاده به کربلاء و حضورش در موقع دفن ابدان طاهرهی شهداء خصوصا امام علیهالسلام از مسلمات در میان شیعه است و در زمان ائمهی اطهار علیهم السلام و از فرمایشهای آن حضرات درستی و صحت آن موضوع روشن و از وقائع غیرقابل انکار است. و مدفون شدن حبیب بن مظاهر (ره) در کنار حائر حسینی مستقلا جای شبهه نیست زیرا از قرائن و تواریخ به دست آمده چون حبیب (ره) از قبیلهی بنیاسد بوده و آنها خواستهاند امتیازی به وی قائل بشوند او را در همان محلی که فعلا زیارتگاه اوست دفن کردهاند و حر (ره) را قبیلهاش به کنار برده و دفن کردهاند و کشف قبر وی به امر شاه اسماعیل صفوی (ره) مشهور و در انوار نعمانیه مذکور است ج ۳ ص ۲۶۶ ط تبریز و اشاره ننمودن شیخ اعظم قدس سره دلیل بر عدم وقوع آن نمیشود شاید چون شیخ مفید (ره) آن را از مشایخش نقل نکرده و مسندا به وی نرسیده و لذا اشاره به آن نفرموده است.
برگرفته از کتاب تحقیق در باره اولین اربعین سید الشهداء نوشته آقای محمد علی قاضی طباطبایی

منتشرشده در سایر موضوعات

اهتمام امام حسین علیه السلام به عبادت خداوند زبان زد مردم بود. در طول عمر مبارکشان حدود ۲۵ بار پیاده برای گزاردن مراسم حج از مدینه به مکه رفتند. آن حضرت همواره به یاد خدا بودند و آثار خشیت در چهره مبارکشان نمایان بود. روزی شخصی از او پرسید: علت این همه خوف تو از خدا چیست؟ امام علیه السلام فرمودند: کسی که در دنیا از خدا نترسد، در روز قیامت از عذاب او ایمن نخواهد بود. علاقه امام حسین علیه السلام به نماز بسیار بود. نقل شده است آن حضرت در روز تاسوعا به برادرش حضرت عباس بن علی علیه السلام فرمودند: (به دشمن بگو امشب را به ما مهلت دهد تا به نماز و راز و نیاز با خدا و تلاوت قرآن بپردازیم. خداوند متعال می داند که من نماز و تلاوت قرآن و دعا و استغفار را دوست دارم).

منتشرشده در سایر موضوعات

در نظر شیخ اعظم مفید (ره) خبر وارد در جراحت دیدن امیرالمومنین علیهالسلام در جنگ احد مضطرب است و خبری که مضمونش اضطراب داشته باشد از حجیت ساقط و نزد شیخ اعظم مورد اعتماد نیست زیرا در آن اخبار در بعضی نقل شده که بدن مبارک امیرالمومنین علیهالسلام هشتاد جراحت برداشته بود و در بعضی هفتاد جراحت روایت شده و در [ صفحه ۱۶۷] دیگری چنانچه در مجمع البیان طبرسی است شصت جراحت برداشته و در بعضی اخبار چنانچه در تفسیر قمی (ره) نقل کرده نود جراحت است و قطبالدین راوندی (ره) در خرایج چهل جراحت نقل کرده و ابن شهر آشوب (ره) در مناقب شانزده جراحت نقل کرده ایضا در مناقب از کتاب ابان بن عثمان زیاده از شصت جراحت نقل شده و با این اضطراب در عدد جراحات چطور میتوان زخم برداشتن امیرالمومنین علیهالسلام را در روز احد تصدیق کرد چنانچه شیخ مفید (ره) در قضیهی تزویج عمر ام کلثوم دختر امیرالمومنین سلاماللهعلیه همین رویه را اتخاذ فرموده و چون روایت را در قصهی تزویج نامبرده مضطربه دیده و لذا اعتماد نکرده و حدیث تزویج مزبور را باطل دانسته است [۱۲۶] . محدث نوری (ره) فرموده: که اختلافات در عدد جراحات آن حضرت در روز جنگ احد قابل جمع است به نحوی که مخالفتی در اخبار نباشد و باید در محل خود ذکر شود . کاش به جمع میان آن اخبار در همین جا متعرض میشد و لابد باید بفرمایند که عدد مفهوم ندارد شانزده جراحت هشتاد را نفی نمیکند بلی درست است که مفهوم عدد حجت نیست ولی اضطراب روایت در جای [ صفحه ۱۶۸] خود باقی میماند و آن را موهون میسازد و اضطراب از بین نمیرود و از اعتبار ساقط میکند شانزده با نود و چهل با هشتاد چه مناسبت دارد پس چه جهت داشته که عدد جراحات این اندازه با اضطراب بدون ضبط نقل شده است؟ محدث نوری (ره) از کتاب اختصاص شیخ مفید (ره) نقل کرده که روایت فرموده که چون آن حضرت از جنگ احد برگشت هشتاد جراحت در بدن مبارکش بود و فتیلهها را چون در زخمی داخل میکردند از زخم دیگر بیرون میآمد و آن جناب مانند گوشت جویده شده بود و بر روی پوستی جنابش را گذاشته بودند [۱۲۷] .
برگرفته از کتاب تحقیق در باره اولین اربعین سید الشهداء نوشته آقای محمد علی قاضی طباطبایی

منتشرشده در سایر موضوعات

(لِلسَّلامِ سَبْعُونَ حَسَنَهً تِسْعٌ وَ سِتُّونَ لِلْمُبْتَدِءِ وَ واحِدَهٌ لِلرّادِّ)
سلام کردن هفتاد حسنه دارد، شصت و نُه حسنه از آنِ سلامکننده و یکی از آنِ جواب دهنده است.

منتشرشده در احادیث و سخنان

(لا تَقُولُوا بِأَلـْسِنَتِکُمْ ما یَنْقُصُ عَنْ قَدْرِکُمْ)
چیزی به زبانتان نیاورید که از ارزش شما بکاهد.

منتشرشده در احادیث و سخنان
دوشنبه, 07 تیر 1395 19:44

آثار محبت‌ امام حسین(ع)

ترمذی‌ و طبرانی‌ و ذهبی‌ از علی‌(ع) روایت‌ کرده‌اند که‌ آن‌ حضرت‌ نقل‌ کرده‌اند که‌رسول‌ خدا(ص) دست‌ حسن‌ و حسین را گرفتند و گفتند: «کسی‌ که‌ مرا و این‌ دو را و نیز پدر و مادر آنها را دوست‌ بدارد، روز قیامت‌ هم‌ مرتبه ‌من‌ است‌». طبری‌ در ذخائرالعقبی‌ از رسول‌ خدا(ص) روایت‌ کرده‌ که‌ آن‌ حضرت‌ فرمودند: «اولین‌ کسانی‌ که‌ وارد بهشت‌ می‌شوند من‌ و فاطمه‌ و حسن‌ و حسین می‌باشیم‌. از رسول‌ خدا(ص) سؤال‌ شد: ای‌ رسول‌ خدا دوستان‌ چه‌؟ گفتند: پشت‌ سر شما {فاطمه‌ وحسنین‌}».

منتشرشده در احادیث و سخنان

(عِبادَ اللّهِ إِتَّقُوا اللّهَ وَ کُونُوا مِنَ الدُّنْیا عَلی حَذَر فَإِنَّ الدُّنْیا لَوْ بَقِیَتْ عَلی أَحَد أَوْ بَقِی عَلَیْها لَکانَتِ الأَنْبِیاءُ أَحَقَّ بِالْبَقاءِ وَ أَوْلی بِالرِّضا وَ أَرْضی بِالْقَضاءِ غَیْرَ أَنَّ اللّهَ خَلَقَ الدُّنْیا لِلْفَناءِ فَجَدیُدها بال وَ نَعیمُها مُضْمَحِلٌّ وَ سُرُورُها مُکَفْهِرٌ وَ الْمَنْزِلُ تَلْعَهٌ وَ الدّارُ قَلْعَهٌ. فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزّادِّ التَّقْوی وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ)
بندگان خدا! از خدا بترسید و از دنیا برحذر باشید که اگر بنا بود همه دنیا به یک نفر داده شود و یا یک فرد برای همیشه در دنیا بماند، پیامبران برای بقا سزاوارتر بودند و جلب خشنودی آنان بهتر و چنین حکمی خوش آیندتر بود، ولی هرگز! زیرا خداوند دنیا را برای فانی شدن خلق نموده که تازه‌هایش کهنه و نعمت‌هایش زایل خواهد شد و سرور و شادی‌اش به غم و اندوه مبدّل خواهد گردید، منزلی پست و خانه ای موقّت است، پس برای آخرت خود توشه‌ای برگیرید و بهترین توشه آخرت تقواست، از خدا بترسید، باشد که رستگار شوید.

منتشرشده در احادیث و سخنان

(مَنْ طَلَبَ رِضَا اللّهِ بِسَخَطِ النّاسِ کَفاهُ اللّهُ أُمُورَ النّاسِ، وَ مَنْ طَلَبَ رِضَا النّاسِ بِسَخَطِاللّهِ وَکَلَهُ اللّهُ إِلَی النّاسِ)
هر کس رضای خدا را به غضب مردم بجوید، خدا او را از کارهای مردم کفایت می‌کند، و هر کس خشنودی مردم را به غضب خدا بجوید، خدا او را به مردم واگذارد.

منتشرشده در احادیث و سخنان

(وَ الْخَدْعُ عِنْدَنا أَهْلَ الْبَیْتِ مُحَرَّمٌ)
حیله و نیرنگ نزد ما اهل بیت حرام است.

منتشرشده در احادیث و سخنان
صفحه1 از480

تماس با ما

اصفهان، شهرک امیریه، خیابان هفتم، فرعی سوم، پلاک 7

03137800803 - 09131649893 - 09131036850

03137800803

 

 آپاراتسروشتلگرامinsta1

logo-samandehi